Dodaj ofertę

Chcesz dobrze sprzedać lub wynająć nieruchomość? Daj się zobaczyć! Dodaj swoją nieruchomość.


  Umów rozmowę

  Wypełnij formularz aby umówić rozmowę on-line z naszym Agentem
   Wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych pozwoli nam na pozostanie z Państwem w kontakcie oraz informowanie Państwa o naszej aktualnej ofercie. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

   Porozmawiaj z Agentem

   Polityka prywatności

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE WELCOME PROPERTIES SP. Z O.O.

   Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w firmie Welcome Properties Sp. z o.o.

   Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie lub RODO).

   Dane osobowe – w rozumieniu ww Rozporządzenia (art. 4 pkt. 1) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

   Dane osobowe osób fizycznych, o których mowa powyżej, w najszerszym zakresie obejmują:

   a) imię nazwisko,

   b) numer telefonu,

   c) adres poczty elektronicznej,

   d) adres zamieszkania,

   e) adres zameldowania,

   f) adres do korespondencji,

   g) numer i seria dokumentu tożsamości,

   h) PESEL,

   i) NIP,

   j) imiona rodziców,

   k) nazwisko panieńskie,

   l) stan cywilny,

   m) obywatelstwo,

   n) numer kart płatniczej, kredytowej lub numer rachunku bankowego.

   Kategorie osób, których dane wymieniono powyżej, dotyczą:

   a) potencjalnych nabywców/ zbywców nieruchomości,

   b) potencjalnych najemców/ wynajmujących nieruchomość,

   c) kontrahentów i współpracowników Welcome Properties Sp. z o. o.

   Charakter przetwarzania:

   a) forma elektroniczna,

   b) forma papierowa.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest:

   Welcome Properties Sp. z o.o.

   adres: ul. Tandeta 1/83, 80-835 Gdańsk,
   telefon: +48 883 775 100,
   e-mail: biuro@welcomeproperty.pl.

   Welcome Properties Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

   To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Stosujemy środki bezpieczeństwa oraz procedury spełniając wymogi Rozporządzenia.

   Welcome Properties Sp. z o.o. gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

    

   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

   a) zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zapytań, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty, rozpatrywanie reklamacji),

   b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze (np. podatkowych, przechowywania danych),

   c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Welcome Properties Sp. z o.o. (np. marketing bezpośredni, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń),

   d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług.

    

   Kategorie odbiorców, zgodnie z definicją umieszczoną w RODO.

   Dostęp do Państwa danych osobowych przekazujemy:

   a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: naszym upoważnionym pracownikom, agentom, współpracownikom, doradcom kredytowym, kancelariom notarialnym, deweloperom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług (np. dostawca przesyłek kurierskich) lub organizacji akcji marketingowych,

   b) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,

   c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

   Welcome Properties Sp. z o.o. informuje, że nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacjom międzynarodowym.

    

   Dane osobowe są przechowywane:

   a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania

   (np. rozpatrywanie reklamacji),

   b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,

   c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

   W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Welcome Properties Sp. z o. o. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

    

   Przysługujące Państwu uprawnienia

   W każdym momencie mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

   a) sprostowanie (poprawienie) i uzupełnienie danych,

   b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

   c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych– stosownie do złożonego wniosku),

   d) dostęp do danych,

   e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO),

   f) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Welcome Properties Sp. z o.o.

   Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

    

   Skarga

   Zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

    

   Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych

   RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych. Zgodnie z tym wymogiem, w przypadku wystąpienia naruszeń, Welcome Apartment S.C. zobowiązuje się poinformować organ nadzorczy niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

    

   Informacje końcowe

   Wyżej opisane zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

   Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w zgodzie ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji), prosimy Państwa o kontakt.